Wiesław Koczur

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

ZATRUDNIENIE SOCJALNE – WYBRANE ZAGADNIENIA

Wprowadzenie

Zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego stało się w ostatnich la- tach jedną z kluczowych kwestii społecznych w Unii Europejskiej1. Istotną rolę w jej rozwiązywaniu przypisuje się m.in. instytucji zatrudnienia socjalnego, które- go funkcja inkluzyjna wiąże się z umocnieniem pozycji osoby zagrożonej lub do- tkniętej wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Postrzega się je jako złożony proces, mający na celu reintegrację społeczną i zawodową wskazanej kategorii osób, na który składają się różne formy pomocy: zajęcia teoretyczne i praktyczne, poradnictwo i terapia, wykonywanie pracy w podmiotach określanych mianem przedsiębiorstw społecznych2 itp. Podkreśla się przy tym, iż udzielana pomoc po- winna mieć charakter przejściowy, a osoby, które z niej skorzystały, powinny do- celowo, z nowymi kwalifikacjami i umiejętnościami podjąć zatrudnienie na otwar- tym rynku pracy lub rozpocząć działalność gospodarczą tak, aby będąc zintegrowanymi zawodowo i społecznie mogły prowadzić samodzielne życie3.

1 Poverty and Social Exclusion. Report. European Commission, Brussels 2010; Social Trends and Dynamics of Poverty and Exclusion. In: Employment and Social Developments in Europe 2012. European Commission, Directorate – General for Employment, Social Affaires and Inclusion, Luxembourg 2012, s. 143. Na temat definiowania pojęcia „wykluczenie społeczne” zob. Under- standing Social Exclusion. Eds. J. Hills, J. Le Grand, D. Piachaud. Cambridge University Press 2002; L. Frąckiewicz: Wykluczenie społeczne i formy jego łagodzenia. W: Wykluczenie, rewita- lizacja, spójność społeczna. Red. L. Frąckiewicz. Katowice-Warszawa 2006, s. 9.

2 E. Marlier, T. Atkinson, B. Cantillon, B. Nolan: The EU and Social Inclusion: Facing and Chal- lenges. Policy Press, Bristol 2007; J. Defourney, M. Nyssens: Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences.

„Journal of Entrepreneurship” 2010, Vol. 1, s. 32. Interesujące uwagi dotyczące znaczenia wskazanych podmiotów na polskim rynku pracy zawarto w opracowaniu E. Kryńskiej: Przed- siębiorstwa społeczne na rynku pracy w Polsce. W: Człowiek w pracy i polityce społecznej. Red. J. Szambelańczyk i M. Żukowski. UE, Poznań 2010, s. 89.

3 K. Piątek: Zatrudnienie socjalne a bezpieczeństwo socjalne. W: Bezpieczeństwo socjalne. Red.

 1. Frąckiewicz. AE, Katowice 2003, s. 197.

 

 

Nawiązując do trwającej w Unii Europejskiej dyskusji dotyczącej roli i znaczenia zatrudnienia socjalnego w rozwiązywaniu kwestii wykluczenia spo- łecznego, celem niniejszego opracowania jest prezentacja oraz ocena najważ- niejszych polskich rozwiązań normatywnych w zakresie wskazanej materii.

1.  Istota i cel zatrudnienia socjalnego

 

W integracyjny obszar działań mających na celu przeciwdziałanie wyklu- czeniu społecznemu wpisuje się także polska instytucja zatrudnienia socjalnego, ustanowiona w przepisach ustawy z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu so- cjalnym4, której zapisy stanowią efekt inspiracji pochodzących z nurtu tzw. eko- nomii społecznej5. Opierając się na idei spółdzielczości przyjęto w niej rozwią- zania mające służyć pomocą osobom wykluczonym społecznie w reintegracji społecznej i zawodowej. Jak stanowi art. 1 ust. 2 powołanej ustawy, jej przepisy stosuje się w szczególności do:

 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomno-

ści, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakła- dzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakoń-

czeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

 • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicz- nego,
 • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środo-

wiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 
  

4 Tekst jednolity: Dz.U. 2011, nr 43, poz. 225 z późn. zm.

5 Na temat istoty ekonomii społecznej zob. The Social Economy: Building Inclusive Economies. Ed. by A. Noya and E. Clarence. OECD, Paris 2007; H. Haugh, M. Kitson: The Third Way and the Third Sector: New Labour’s Economic Policy and The Social Economy. „Cambridge Journal of Economics” 2007, Vol. 31, No. 6, s. 973; N. Neamtan: Social Economy: Concepts and Chal- lenges. „Universitas Forum” 2009, Vol. 1, No. 3, s. 1; The Social Economy in the European Union. European Economic and Social Committee, Bruxelles 2012.

 

 

Przepisy te stosuje się więc wobec tych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Podkreślić przy tym należy, iż przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie stosuje się do tych spośród wy- mienionych wyżej kategorii osób, które mają prawo do: zasiłku dla bezrobot- nych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty struktu- ralnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Użyty w przytoczonym wyżej zapisie zwrot „w szczególności” oznacza, iż za- warty w nim katalog adresatów rozwiązań ustanowionych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym ma charakter egzemplaryczny, a zatem mogą z nich korzystać także inne kategorie osób wykluczonych społecznie, niewskazane w tym katalogu. Zaznaczyć przy tym wypada, iż posługiwanie się przez ustawodawcę przy definiowaniu adresa- tów przedmiotowej ustawy językiem stygmatyzującym jest dalece niefortunne. Jak trafnie zauważono w literaturze przedmiotu, pojawia się tu pytanie, czy ustawa o za- trudnieniu socjalnym nie jest wewnętrznie sprzeczna, skoro chce integrować wyklu- czonych społecznie używając języka, który owo wykluczenie wzmacnia6.

Zatrudnienie socjalne zdefiniowano w powołanej ustawie jako zapewnienie wskazanym wyżej kategoriom osób możliwości uczestnictwa w zajęciach pro- wadzonych przez centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej i za- trudnienia wspieranego, oznaczającego udzielenie wsparcia o charakterze dorad- czym i finansowym w utrzymaniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej. Celem tak ro- zumianego zatrudnienia socjalnego ma być reintegracja społeczna (zmierzająca do odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu) oraz zawodowa (zmierzająca do odbudowy zdolności do samodzielnego świad- czenia pracy na rynku pracy). Instytucję prawną, o której mowa, powiązano za- tem z nową treścią zatrudnienia, wykraczającą dalece poza formułę przyjętą za- równo w przepisach i w doktrynie prawa pracy7, jak i w nauce ekonomii8.

 
  

6 T. Kaźmierczak: Centra integracji społecznej jako pomysł na przeciwdziałanie wykluczeniu spo-

łecznemu? Refleksje wokół ustawy o zatrudnieniu socjalnym. „Trzeci Sektor” 2005, nr 2, s. 96.

7 W szczególności Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.); L. Florek, T. Zieliński: Prawo pracy. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 45; T. Liszcz: Prawo pracy. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 95; B.M. Ćwiertniak: Sto- sunek pracy. W: Prawo pracy. Red. K.W. Baran. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 37.

 

 

Uznano bowiem, iż praca jest nie tylko źródłem zarobkowania, ale może służyć także odzyskiwaniu zdolności zatrudnieniowej oraz wiary w siebie. U podstaw przyjętej konstrukcji pojęcia „zatrudnienie socjalne” leży zatem pojęcie pracy rozumianej przede wszystkim jako aktywność służąca celom terapeutycznym lub rehabilitacyjnym9. Nie sposób zatem oprzeć się wrażeniu, iż tytuł przedmio- towej ustawy nie jest zbyt trafny, albowiem reguluje ona nie tyle kwestie doty- czące zatrudnienia osób wykluczonych społecznie, ile określony system działań integracyjnych wobec tych osób. Trudno także nazwać zatrudnieniem usługi świadczone przez centa integracji społecznej (jako jednostki organizacyjne reali- zujące reintegrację zawodową i społeczną), do których zaliczono: 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifi- kowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, 3) naukę planowania ży- cia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osią- gnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pie- niężnymi.

Podobnie w przypadku klubów integracji społecznej, których podstawowe

formy aktywności (poza organizowaniem prac społecznie użytecznych i robót publicznych) obejmują działania terapeutyczne i samopomocowe. Jakkolwiek wymienione formy działań mogą służyć pozyskaniu i otrzymaniu pracy, to na pewno zatrudnieniem nie są. Za zatrudnienie socjalne sensu stricte możemy uznać jedynie rozwiązania zaproponowane przez ustawodawcę w rozdziale 6 powołanej ustawy zatytułowanym „Zatrudnienie wspierane”. Jak stanowi jej art. 16 ust. 1, po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji spo- łecznej (CIS), a w uzasadnionych przypadkach także przed jego zakończeniem, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa w nich, na wniosek kie- rownika centrum, pracownika socjalnego lub samego uczestnika zajęć, powia- towy urząd pracy może skierować go do pracy u pracodawcy lub w centrum. Skierowanie do pracy, o którym mowa, odbywa się na podstawie umowy zawar- tej między starostą właściwym dla siedziby centrum a pracodawcą, w której pra-

 
  

8 Zob. np. C. McConnel, S. Brue: Contemporary Labor Economics. McGraw-Hill Book Compa- ny, New York 1996, s. 487; D. Kotlorz, U. Zagóra-Jonszta: Rynek pracy w teorii i praktyce. AE, Katowice 1998, s. 75; D. Kotlorz: Podstawowe pojęcia. W: Ekonomia rynku pracy. Red. D. Ko- tlorz. AE, Katowice 2007, s. 15.

9 C. Mierzejewski: Założenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym W: W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kaźmierczak i M. Rymsza. ISP, Warszawa 2003, s. 202.

 

 

codawca ów zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne,

w pierwszych 3 miesiącach,

 • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w kolejnych 3 miesiącach,
 • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w następnych 6 miesiącach.

Refundacji, o której mowa, dokonuje starosta ze środków Funduszu Pracy, w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku pracodawcy, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Przedmiotowa refundacja jest udzielana jako pomoc „de minimis” zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy „de minimis”10.

2.  Podmioty realizujące zadania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej

 

Jak wskazano wyżej, podstawową jednostką organizacyjną realizującą dzia- łania z zakresu poruszanej materii jest centrum integracji społecznej, które może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wy- twórczą w rolnictwie, z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiar- skiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawarto- ści powyżej 0,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych me- tali. Podkreślić przy tym należy, iż w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, wskazana aktywność nie stanowi działalności gospodarczej w rozu- mieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospo- darczej11 i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie12. Wskazane rozwiązanie normatywne, aczkolwiek istotne i ko-

 
  

10 Dz.Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r. Na temat charakteru i dopuszczalności udzielania pomocy „de minimis” zob. I. Pustuła, A. Werner: Pomoc publiczna. LexisNexis, Warszawa 2008, s. 148.

11 Tekst jednolity: Dz.U. 2010, nr 220, poz. 1447 z późn. zm.

12 Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedno- lity. Dz.U. 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

 

rzystne z punktu widzenia organizacji pozarządowych prowadzących centra in- tegracji, prowokuje jednak pytanie o rolę tych ostatnich jako pracodawców. Za- strzeżenia wzbudza także nieprecyzyjna formuła organizacyjno-prawna centrów integracji. Chociaż uprawnione do ich tworzenia są jednostki samorządu teryto- rialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta), organizacje pożytku publicznego, kościelne osoby prawne oraz spółdzielnie socjalne, które decydują o tym samo- dzielnie, na zasadzie dobrowolności, to wskazane centra są tworem administracji rządowej, albowiem status centrum nadaje wojewoda, w drodze decyzji admini- stracyjnej, na podstawie wniosku instytucji tworzącej owo centrum. Dodać przy tym należy, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego wskazane podmioty nie należą ani do instytucji rynku pracy, ani też do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej13.

Przyjęcie do centrum integracji społecznej osoby do niego skierowanej (przez właściwy dla miejsca jej zamieszkania lub pobytu ośrodek pomocy spo- łecznej) następuje po podpisaniu z nią przez kierownika centrum indywidualne- go programu zatrudnienia socjalnego, określającego w szczególności: zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej, rodzaje sprawności psychofizycz- nych niezbędnych do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia, osoby odpo- wiedzialne za realizację programu. Podkreślić przy tym należy, iż realizacja wskazanego programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika zajęć w cen- trum zarówno ze świadczeń z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (na za- sadach określonych w przepisach ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadcze- niach  opieki  zdrowotnej  finansowanej  ze  środków  publicznych14),  jak i z pieniężnych świadczeń integracyjnych, przysługujących w okresie uczestnic- twa w przedmiotowych zajęciach w wysokości zasiłku dla bezrobotnych15. Okres uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej może trwać do 11 miesięcy, jednak jeżeli analiza stanu realizacji programu, o którym mowa

13 Art. 6 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. 2009, nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

14 Tekst jednolity: Dz.U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm. Dodajmy, iż uczestnikom zajęć w centrum integracji społecznej przysługują także świadczenia zaopatrzeniowe z tytułu wypad- ku w trakcie pobytu w centrum. Por. Ustawa z 30 października 2003 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. 2003, nr 199, poz. 1674 z późn. zm.). Por. szerzej: J. Jończyk: Prawo zabezpieczenia społecznego. Zakamycze, Kraków 2006, s. 219; W. Koczur: Zabezpieczenie społeczne. Zarys problematyki. UE, Katowice 2012, s. 114.

15 Można zatem stwierdzić, iż w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej biorą udział osoby, których motywacja do realizacji zadań reintegracyjnych jest wzmocniona posta- nowieniami wskazanego kontraktu, który pod groźbą utraty prawa do wymienionych świadczeń społecznych zobowiązuje je do przedmiotowej aktywności.

 

 

wyżej, uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w owych zajęciach, kierownik centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalne- go centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy. Zakoń- czenie realizacji programu następuje w okresie do 6 miesięcy, po dniu, w którym uczestnik objęty programem podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w ro- zumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, założył lub przystąpił do spółdzielni socjalnej lub podjął działalność gospodar- czą albo w dniu, w którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w centrum. Jak wynika z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, skuteczność funkcjonowania wskazanych podmiotów ocenia się wysoko, albowiem 74% osób objętych oferowanym w nich wsparciem zdołało podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy16.

Istotne znaczenie w zakresie realizacji zatrudnienia socjalnego przypisano także spółdzielniom socjalnym17, których przedmiotem działalności jest prowa- dzenie wspólnego przedsiębiorstwa opartego na osobistej pracy jej członków. Choć podstawowym celem wskazanych podmiotów jest podejmowanie działań na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni, to fakulta- tywnie spółdzielnia socjalna może prowadzić także działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalne- go, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych okre- ślonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zazna- czyć przy tym należy, iż zarówno owa fakultatywna działalność spółdzielni socjalnej, jak i działalność statutowa w części obejmującej działalność w zakre- sie społecznej i zawodowej reintegracji jej członków nie jest działalnością go- spodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodar- czej i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna18, do której stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tak więc spółdzielnie socjalne od spółdzielni pracy różni nie

 
  

16 http://www.mps.gov.pl/userfiles

17 Zasady i tryb funkcjonowania wskazanych podmiotów regulują obecnie przepisy Ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651 z późn. zm.). Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, wskazana regulacja jest wyrazem realizacji przez Polskę tych zobowiązań wynikających z Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, których ce- lem jest wspieranie zatrudnienia, poprawa warunków życia i pracy, zapewnienie właściwej ochrony socjalnej, rozwój zasobów ludzkich na rzecz trwałego wysokiego zatrudnienia oraz zwalczanie marginalizacji społecznej. Por. H. Cioch: Zarys prawa spółdzielczego. Wolters Klu- wer, Warszawa 2007, s. 136.

18 Prowadzenie przez spółdzielnię socjalną statutowej działalności odpłatnej wymaga rachunko- wego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

 

 

tylko przedmiot działalności. W przeciwieństwie bowiem do tych ostatnich, za- liczanych do kategorii przedsiębiorstw rejestrowych, spółdzielnie socjalne nie mają takiego statusu. Są to organizacje typu non-profit.

Spółdzielnię socjalną mogą założyć: osoby bezrobotne (w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), a także osoby zagrożone wyklucze- niem społecznym, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Spół- dzielnia taka liczy nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, chyba że powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spół- dzielni niewidomych. W takim przypadku, liczba jej członków może liczyć wię- cej niż pięćdziesięciu. Podkreślenia wymaga, iż obecnie członkowie spółdzielni socjalnych mogą być zatrudniani nie tylko (tak jak uprzednio) na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, ale także na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz umowy o pracę nakładczą. Wskazane rozszerzenie katalogu pod- staw zatrudniania wskazanej kategorii osób należy ocenić pozytywnie, gdyż sprzyja ono obniżaniu kosztów działalności omawianych podmiotów.

Analizując rozwiązania normatywne dotyczące zatrudnienia w spółdziel- niach socjalnych zauważamy jednak brak unormowania dotyczącego dopusz- czalnego (maksymalnego) okresu owego zatrudnienia oraz pożądanego (mini- malnego) poziomu aktywizacji osób w nich zatrudnionych. Wskazany stan rzeczy powoduje, iż zdecydowana większość osób zatrudnionych we wskaza- nych podmiotach niechętnie rozważa poszukiwanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcie własnej działalności gospodarczej19, co, prowadząc do utrwalenia zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych, pozostaje w sprzeczności z ideą zatrudnienia socjalnego, mającego w założeniu stanowić jedynie etap na drodze do aktywności zawodowej realizowanej poza obszarem wskazanych przedsiębiorstw społecznych.

Odrębną kategorię podmiotów realizujących zadania w zakresie zatrudnie- nia socjalnego stanowią kluby integracji społecznej, których organizacją mogą zajmować się gminy oraz organizacje pozarządowe prowadzące reintegrację za- wodową i społeczną dla osób wykluczonych społecznie. W klubach, o których mowa, można organizować w szczególności: działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pra- cy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywa-

19 Wyniki badań zaprezentowane w opracowaniu A. Skalec: Underemployment w przedsiębior- stwach społecznych – przypadek spółdzielni socjalnych. „Polityka Społeczna” 2012, nr 9, s. 28.

 

 

nia usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej, prace spo- łecznie użyteczne, roboty publiczne, poradnictwo prawne, działalność samopo- mocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych, staże, o których mowa w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne. Je- go warunkiem jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa wyżej, unormowanego w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Obserwacja praktyki funkcjonowania wskazanych podmiotów pokazuje, iż pełnią one ważną rolę w procesie powrotu na otwarty rynek pracy osób zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją społeczną, sprawdzając się zwłaszcza w małych społecznościach, jako tańsza niż centra integracji społecznej forma organizacyjna realizacji za- trudnienia socjalnego. Działając niezależnie od centrów, mogą przygotowywać osoby wykluczone społecznie do uczestniczenia w zajęciach w centrum, a także odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu osób, które po zakończeniu zajęć w cen- trum nie zdołały wrócić na rynek pracy ani też podjąć działalności gospodar- czej20. Problemem pozostaje jednak wciąż niskie zainteresowanie powoływa- niem ich do życia.

Podsumowanie

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania normatywne doty- czące zatrudnienia socjalnego, mające służyć reintegracji społecznej i zawodo- wej osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym, nie poddają się jednoznacznej ocenie. Zauważyć bowiem należy, iż poza wskazanymi wyżej mankamentami regulacje te zawierają także rozwiązania zasługujące na uznanie. Niewątpliwie ich zaletą jest generalne dowartościowanie znaczenia pracy jako czynnika zapobiegającego wykluczeniu społecznemu, co pozostaje w zgodzie zarówno z postulowanymi przez Komisję Europejską kierunkami działań inklu- zywnych, jak i z praktyką wielu państw członkowskich Unii Europejskiej. Pod- kreślenia wymaga zwłaszcza podjęcie próby aktywizowania osób z grup zagro- żenia w rozwiązywaniu własnych problemów poprzez podjęcie pracy, szkolenie, przekwalifikowanie itp. Zaznaczyć jednak należy, iż możliwość zatrudnienia so- cjalnego powinna mieć miejsce także w sytuacji niepołączonej z uczestnictwem w zajęciach realizowanych w centrach integracji społecznej, których potrzebę

 

 
  

20 K. Piątek, A. Karwacki: Wykluczenie społeczne a kluby integracji społecznej. W: Wykluczenie społeczne. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice 2006, s. 129.

 

 

i zasadność powołania do życia poddano nota bene w literaturze przedmiotu w wątpliwość podnosząc, iż przypisane im zadania mogą z powodzeniem reali- zować instytucje działające już od lat – rozbudowany system publicznej pomocy społecznej oraz urzędów pracy, a także spółdzielczości pracy21. Pojawia się tak- że wątpliwość, czy nadanie działaniom samorządu terytorialnego w zakresie or- ganizacji zatrudnienia socjalnego charakteru dobrowolnego jest rozwiązaniem trafnym22. Osobną kwestią pozostaje poruszony w niniejszym opracowaniu brak precyzji zapisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym w określaniu nowo wprowa- dzonych instytucji, co w praktyce powoduje znaczne komplikacje w realizacji jej postanowień. Z ubolewaniem należy także przyjąć fakt, iż unormowanie poru- szanej tu materii, w szczególności zaś zasad tworzenia i funkcjonowania pod- miotów realizujących zadania z zakresu zatrudnienia socjalnego, charakteryzuje nadmierne, jak się wydaje, sformalizowanie i skomplikowanie zapisów powodu- jące, iż często ich zrozumienie jest możliwe jedynie przez osoby posiadające specjalistyczne przygotowanie do dekodowania tekstów prawnych. Wskazany stan rzeczy powinien niewątpliwie ulec zmianie.

 

SOCIAL EMPLOYMENT – SELECTED ISSUE

Summary

Polish legislator has defined social employment as providing certain categories of people who are threatened or affected by social exclusion (e.g. unemployment, homeless or addicted) with some opportunities to either participate in workshops that are run in centres for social integration clubs or take up supported employment. Social employment understood in this way is to aim at social reintegration that leads to restoring and mainta- ining the skills to participate in the life of a particular local community, and to perform social roles in one’s place of work and domicile. In addition, social employment is supposed to result in vocational reintegration that leads to restoring the abilities to provi- de work on the labour market. The legal institution in question is, therefore, linked to a new meaning of employment that goes beyond the Polish Labour Code provisions. As it has been agreed, work is not only a source of income but it also may help one’s re- covery of employability and self-confidence.

 

 

 

 
  

21 A. Rajkiewicz: Wątpliwa regulacja prawna. „Polityka Społeczna” 2003, nr 7, s. 6; M. Szylko- Skoczny: Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. IPS UW, Warszawa 2004, s. 248.

22 A. Karwacki: Usługi społeczne w zakresie zatrudnienia socjalnego. W: Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. Red. M. Grewiński i M. Rymsza. WSP TWP, Warszawa 2011, s. 206.

Agencja Marketingowa InterAktywni

Scroll to Top